Nivå 0 Trinn 1

Definer bekymringen for et barn

Når du er bekymret for et barn, må du prøve å sette ord på uroen du kjenner – før du tar saken videre. Dette er ikke alltid like lett. Signalene som har gjort deg bekymret kan være både vage, diffuse og vanskelige å tyde.

I menyen til høyre finner du flere verktøy som kan være til hjelp når du skal konkretisere din uro/bekymring. Bruk kartleggingsmodell sammen med for eksempel «Risiko og beskyttelsesfaktorer».

Tror du allerede nå at bekymringen din kan være knyttet til elevens/barnets fysiske og psykiske skole- eller barnehagemiljø skal undersøkelsen iverksettes straks. Bruk handlingsplanen som er utarbeidet for din skole eller barnehage.

Handlingsveilederen er nyttig å følge ved alle bekymringer/uro knyttet til et barn eller en ungdom. Dersom du har mulighet til å kartlegge sammen med barnet/ungdommen benytt verktøy for samtaler med barn for å få en oversikt.

NB: Er du bekymret for om barnet/ungdommen kan være utsatt for vold eller overgrep SKAL du ta kontakt med politi eller barnevernet uten å informere foresatte først. Sjekk beredskapsplanen for din virksomhet. Du kan nå melde bekymring til barnevernet digitalt her: https://bekymringsmelding.fiks.ks.no/

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Trinn 2

Konkretiser bekymringen

Del bekymringen din med ansatte på avdelingen/teamet og nærmeste leder ved første anledning. Konkretiser bekymringen ved at en skriver ned observasjoner og samtaler. Til dette arbeidet kan du også benytte deg av et loggskjema for dokumentasjon.

Dersom du har grunn til å tro at barnet er utsatt for alvorlig omsorgssvikt av foresatte, vold og/eller overgrep har du meldeplikt og avvergingsplikt. Ved mistanke om vold og/eller overgrep fra foresatte skal barnevernet og/eller politiet kontaktes uten at foresatte er informert. Du kan nå sende bekymringsmelding til barnevernet digitalt via linken.

Dersom det gjelder andre bekymringer skal foresatte involveres. Barnet og/eller ungdommen skal være informert og få mulighet til å si sin mening. Avgjør hvem som tar kontakt med foresatte eller andre. Til høyre i menyen finner du verktøy til dokumentasjon.

Du kan alltid ta kontakt med hjelpetjenestene for råd og veiledning. Se Tiltaksvifte.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Trinn 3

Forbered samtalen med foresatte og barnet/ungdommen

Forbered samtalen der en skal dele bekymringen først med barnet/ungdommen. Til hjelp i samtalen kan du benytte verktøy for samtaler med barn.

Dersom det ikke er grunn til å tro at barnet blir utsatt for vold og/eller overgrep av foresatte deler du bekymringen med foresatte. Her kan du få veiledning til forberedelse.

Basert på undringen og konkretiseringen av bekymringen kan en ta saken med til tverrfaglig tilstedeværelse på skolen der det er mulig. Barnehagene kan ta bekymringen med til tverrfaglig tilstedeværelse på helsestasjonen. Virksomheter som ikke har denne tilstedeværelsen kan ta kontakt med hjelpetjenestene for råd og veiledning. Se Tiltaksvifte. Saken kan drøftes anonymt eller med samtykke fra foresatte og barnet (over 15 år).

  • gjelder det elevens/barnet fysiske og psykiske skole- eller barnehagemiljø skal skolen eller barnehagen snarest undersøke saken og foresatte kontaktes.
  • gjelder det andre bekymringer må du starte oppfølging av denne umiddelbart.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Trinn 4

Samtale med barnet/ungdommen og foresatte

I samtalen med barnet eller ungdommen kan du benytte verktøy for samtale med barn. Dersom du har grunn til å tro at barnet/ungdommen er utsatt for vold og/eller overgrep skal bekymringen meldes til barneverntjenesten. Da skal du ikke kontakte foresatte.

Dersom meldeplikten ikke er utløst gjennomføres samtalen med foresatte. Dersom det på dette nivået kan se ut som om flere tjenester må involveres, kan du allerede her melde inn sak til tverrfaglig drøfting.

Dersom det etter samtalene ikke er grunn til bekymring, avsluttes saken. Dersom det er behov for å jobbe videre med bekymringen, går en til nivå 1 i veilederen der en starter med et møte.

Ved behov kan en ta bekymringen med til tverrfaglig tilstedeværelse på skolen, der det er mulig. Barnehagene kan ta bekymringen med til tverrfaglig tilstedeværelse på helsestasjonen. Virksomheter som ikke har denne tilstedeværelsen kan ta kontakt med hjelpetjenestene for råd og veiledning. Se Tiltaksvifte. Saken kan drøftes anonymt eller med samtykke fra foresatte og barnet (over 15 år).

En kan også rådføre seg med hjelpetjenestene om en er usikker på hvordan en skal gå fram. Informasjon om tjenestene finner en i Tiltaksvifte.

NB! Barnet har rett til å bli hørt og få si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Trinn 5

Avslutt saken

Dersom det ikke er grunnlag for videre oppfølging, lukker dere saken. Takk de involverte for godt samarbeid. Fortell til foresatte/barnet/ungdommen at de er velkomne til å be om hjelp dersom det skulle oppstå vansker på et senere tidspunkt.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Trinn 1

Møte med foresatte og barnet/ungdommen

Basert på arbeidet som er gjort på virksomheten (nivå 0) innkaller en til møte med foresatte og eventuelt barnet/ungdommen. I dette møtet legger en fram bekymringen og observasjoner som er gjort. Dere definerer problemstillingen i samarbeid. Benytt kartleggingsmodell og analysemodell i dette arbeidet.

I tillegg til de andre verktøyene i handlingsveilederen er det nå mulig å opprette en Stafettlogg via kommunens elektroniske samhandlingsverktøy Visma samspill. Det er din leder som oppretter stafettloggen og gir deg tilgang til loggen. Stafettloggen skal hjelpe barnehage, skole- og oppvekstsektoren med å lykkes med riktig tidlig innsats og at hvert barn følges opp på best mulig måte. Det forutsettes at foreldre og ungdom over 15 år samtykker. Her kan du lese mer om verktøyet. Du kan logge på her når du har fått opprettet brukertilgang: https://www.individplan.no/samspill/nb/login

I Visma samspill kan du opprette plan for arbeidet med stafettloggen og alt arbeidet som gjøres blir dokumentert. Her kan også de involverte i stafettloggen kommunisere med hverandre.

Skriv referat fra samtalen. Avtal tiltak i både hjem og aktuell tjeneste. Lag tiltaksplan. Det kan enten gjøres i stafettloggen eller du kan lage det manuelt og legge inn dokumentet i stafettloggen. Dokument som skal lastes inn må være i pdf-format.

Husk at det alltid er mulig å søke råd og veiledning hos andre tjenester/avdelinger uten at det blir opprettet et formelt samarbeid. Få samtykke fra foresatte/barnet dersom saken ikke skal drøftes anonymt. Se Tiltaksvifte for informasjon om tjenester. Bruk tverrfaglig tilstedeværelse der det er mulig eller kontakt hjelpetjenestene direkte. Saken kan også meldes inn til tverrfaglig drøfting ved å benytte deg av tilmeldingsskjema.

Om en i møtet kommer fram til at det behov for å hente inn ekstern hjelp utenfor gjeldende tjeneste start prosessen for å gå til nivå 2 eller nivå 3 i veilederen. På nivå 2 får en tiltak fra ekstern tjeneste, som eksempelvis kan være pp-tjenesten eller barneverntjenesten. På nivå 3 lages det tiltak fra flere tjenester som jobber sammen om å gi riktig hjelp.

Gå tjenestevei for å opprette kontakt med eksterne tjenester.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Trinn 2

Iverksett tiltak

Avtalte tiltak iverksettes og gjennomføres på aktuelle arenaer. Dokumenter arbeidet som gjøres i forbindelse med tiltakene. Dette kan føres inn i stafettloggen eller i skjemaet logg.

Forbered evalueringsmøtet gjennom loggføringen. Barnets mening må innhentes før evalueringsmøtet. Det må framkomme hvem som har dette ansvaret. Dersom barnet ikke ønsker å si sin mening må også dette dokumenteres. Barnets meninger skal vektlegges.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Trinn 3

Evalueringsmøte - drøftingsdel og beslutning om veien videre

Gjennomfør evalueringsmøtet der alle involverte parter drøfter i hvilken grad tiltakene har ført til at barnets/ungdommens situasjon har endret seg.

Ta med kartlegginger, observasjoner og annen dokumentasjon i evalueringen. Ha med barnets/ungdommens stemme inn i evalueringen. Dersom mulig og om barnet/ungdommen ønsker det må det tilrettelegges for deltakelse. På basis av evalueringen dere har gjort, fatt en beslutning om veien videre.

Veien videre

Det er flere mulige utfall av evalueringen:

1. Tiltakene har hatt ønsket effekt, det er ikke lenger grunn til å bekymre seg. Avslutt saken.

2. Tiltakene har effekt, men dere er fremdeles ikke i mål og arbeidet fortsetter. Avtal nytt evalueringsmøte med drøftinger og beslutning om veien videre.
Eller
Dere ser at tiltakene ikke har gitt ønsket effekt, men vurderer at det kan iverksettes andre tiltak innen egen tjeneste. Avtal nye tiltak og gå tilbake til Nivå 1 – trinn 2.

3. Tiltakene har ikke gitt ønsket effekt. Dere ser behov for å drøfte med flere faginstanser. Ta saken med til tverrfaglig tilstedeværelse på skolen der det er mulig. Barnehagene kan ta bekymringen med til tverrfaglig tilstedeværelse på helsestasjonen. Virksomheter som ikke har denne tilstedeværelsen kan ta kontakt med hjelpetjenestene for råd og veiledning. Se Tiltaksvifte.

4. Saken kan meldes inn for tverrfaglig drøftingsmøte. Få med samtykke fra foresatte.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Trinn 4

Tverrfaglig drøftingsmøte

Tverrfaglig drøfting er et møte der du kan drøfte sammen med flere fagpersoner. I møtet drøftes det hvordan en kan arbeide videre for at innsatsen skal være til hjelp for barnet og/eller ungdommen. Benytt kartleggingsmodell og analysemodell. Benytt også ulike verktøy i handlingsveilederen nivå 0 trinn 1. Det skal skrives referat fra møtet.

Ledergruppa ved Barn og ungetjenesten oppnevner fagpersoner som skal delta i tverrfaglig drøftingsmøte. Barnet og/eller ungdommens vansker drøftes i samråd med barnet/ungdommen og/eller etter samtykke fra foresatte. Barn/ungdom og foresatte oppfordres til å delta i drøftinga. Dersom det ikke anses forsvarlig at barnet/ungdommen deltar skal det gis informasjon til barnet/ungdommen på forhånd hva som skal skje og det skal gis tilbakemelding til barnet/ungdommen.

Målet med drøftinga er å avklare problemstilling og veilede virksomheten i sitt videre arbeid. Den tverrfaglige arbeidsgruppa i drøftingsmøtet kan bidra med sin fagkompetanse i sin vurdering og rådgivning. Utfallet av drøftinga kan være at det må arbeides videre med tiltak. Tverrfaglig drøftingsmøte kan utløse tiltak direkte til virksomheten og/eller foreldre/foresatte uten at en må henvises til en ekstern tjeneste. I Alta kommune har vi følgende tiltak tilgjengelig:

Ambulerende pedagogisk støtteteam (APST) i skoler og barnehager

Familie støttende team(FST) for foreldre/foresatte. Benytt skjema for tilmelding til FST.

Et annet utfall av drøftingsmøtet kan være at en må knytte på eksterne tjenester. Da benytter en seg av de skjemaene som er knyttet til den tjenesten en ønsker å koble på. Det kan være henvisning til ppt på individ og/eller henvisning til ppt på systemnivå, bekymringmelding til barneverntjenesten, tiltaksteamet og eventuelt andre som spesialisthelsetjenesten, barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) eller lege.

 

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Trinn 1

Samarbeidsmøte

Samarbeidsmøte: Tverrfaglig samarbeid mellom en virksomhet og ekstern tjeneste sammen med foresatte og barnet/ungdommen. Formålet er at alle arbeider etter felles målsetninger og er kjent med hverandres innsats.

Kontaktperson vurderer hva som er mest hensiktsmessig for samhandlingen og kommunikasjonen i møtet. Avtal hvem som leder møtet og hvem som skriver referat.

Utfør samarbeidsmøte med foresatte og/eller barnet/ungdommen, samt tjenesten som skal bidra med tiltak på nivå to. Presenter saken. Når saken er presentert er neste punkt å planlegge aktuelle tiltak og videre oppfølging. Skriv tiltakene inn i tiltaksplanen og når evalueringsmøtet skal gjennomføres. Avtal hvem som skal være ansvarlig kontaktperson videre.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Trinn 2

Iverksett tiltak

Utfør avtalte tiltak på aktuelle arenaer. Bruk logg til dokumentasjon.

Forbered evalueringsmøtet. Husk at barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og at barnets meninger skal vektlegges. Velg hvem som har ansvar for å snakke med barnet/ungdommen i forkant av evalueringen for å få hans/hennes egen opplevelse av endring.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Trinn 3

Evalueringsmøte - drøftingsdel

Utfør evalueringsmøte der alle involverte parter drøfter i hvilken grad tiltakene har ført til at barnets/ungdommens og eventuelt familiens situasjon har endret seg. Husk å skrive referat.

Det er viktig å få med barnets opplevelse av endring. Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det og barnets meninger skal vektlegges.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Trinn 4

Evalueringsmøte – beslutning om veien videre

Det er tre mulige utfall av evalueringen:

1. Tiltakene har hatt ønsket effekt og det er ikke lenger grunn til å bekymre seg. Avslutt loggen.

2. Tiltakene har effekt, men dere er fremdeles ikke i mål og arbeidet fortsetter
Eller
Dere ser at tiltakene ikke har gitt ønsket effekt, men vurderer at bekymringen fortsatt kan løses på egen virksomhet. Det kan iverksettes andre interne tiltak. Gå tilbake til Nivå 2 – trinn 2

3. Tiltakene har ikke gitt ønsket effekt. Dere ser behov for hjelp fra flere eksterne tjenester og drøfter videre innsats. Lag henvisning/melding til valgt tjeneste og kall dem inn til møte på nivå 3. Kontaktperson kvalitetssikrer korrekt henvisning/melding. Om saken blir løftet videre opp på nivå 3 er det viktig å få samtykke fra foresatte til å involvere eksterne samarbeidspartnere.

Barnets/ungdommens mening bør framkomme i henvisning/melding. Dersom det ikke er mulig må det dokumenteres hvorfor denne ikke er tatt med.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Trinn 1

Første møte med aktuelle tjenester

Kontaktperson sammen med foresatte og eventuelt barnet/ungdommen presenterer problemstillingen for tjenestene.

Kontaktperson sørger for at alle eksterne tjenester får tilgang til nødvendig dokumentasjon i forkant av møtet. Kontaktperson har ansvar for møteledelse og referat. I møtet må problemstillingen drøftes. Plan for videre arbeid må bestemmes i samarbeid med foresatte og barnet/ungdommen og aktuelle samarbeidspartnere. Det anbefales samtidig innsats på flere av barnet/ungdommens arenaer. Dette føres inn i tiltaksplanen.

Avgjør hvem som skal være ansvarlig kontaktperson i det videre arbeidet. Den som blir valgt som ansvarlig kontaktperson i det videre arbeidet innkaller til nytt samarbeidsmøte.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Trinn 2

Iverksett koordinerte tiltak

Tiltakene blir iverksatt og innsatsen utføres på aktuelle arenaer. Det er mest hensiktsmessig å utføre innsatsen så godt koordinert som mulig. Bruk logg til dokumentasjon av arbeidet.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Trinn 3

Evalueringsmøte og veien videre

Skriv møteinnkalling til alle involverte og utfør evalueringsmøte. Formålet er å finne ut om barnets/ungdommens og eventuelt familiens situasjon har endret seg som følge av den koordinerte innsatsen.

Det finnes to mulige utfall av evalueringsmøtet:

1. Tiltakene har hatt ønsket effekt. Det er ikke lenger grunn til å bekymre seg. Avslutt loggen.

2. De koordinerte tiltakene og innsatsen har ikke gitt ønsket effekt. Vurder og eventuelt juster innsatsen på både individ- og systemnivå. Arbeid videre for å bedre barnets/ungdommens og eventuelt familiens situasjon.

Husk å dokumentere både i referat og i logg. Gå tilbake til nivå 3 trinn 2.

NB! Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

Tilhøyrande Verktøy