-

Tiltak og tjenester for barn og unge i kommunen

Utekontakten driver oppsøkende arbeid på ungdommens fritid og har målgruppen alle unge i Alta mellom 13 og 19 år. Utekontakten er en integrert del av Ungdommens Hus og er bemannet med et årsverk. Utekontakten har god oversikt over ungdomsmiljøet i Alta og kan hjelpe unge å knytte kontakt med øvrig hjelpeapparat. Tjenesten er gratis.

Telefon: 481 74 508
E-post: utekontakten@alta.kommune.no
Snapchat: utekontakt1alta
Facebook: https://www.facebook.com/husetalta/
Eller møt opp på Ungdommens hus

Huset

Visjon: «Huset skal legge til rette for en meningsfylt fritid for barn -og ungdom på deres egne premisser»
Huset har kafe, biljard, bordtennis, to dansesaler, øvingsrom for musikk, lydstudio, verksted, medieutstyr, møterom, med mer.
Gratis utlån til ungdom i aldersgruppen 13-20 år
Åpningstid kafe:
Mandag til torsdag kl 14-21
Fredag til lørdag kl 15 – 22

Søndager – utvalgte søndager er forbeholdt 7.klassinger

Huset har egen nøkkelkortordning for de som bruker øvingsrommene og møtelokaler, nøkkelkort virker kl 08(14)-23, 365 dager i året

Kontaktinformasjon
Besøksadresse: Skoleveien 14, 9512 Alta
Leder: Kaja Kristensen
Tlf 970 03 379
Epost: kaja.kristensen@alta kommune.no

På helsestasjon for ungdom jobber helsesykepleiere, jordmødre og leger.

Vi kan tilby:

Helse- og omsorgstjenester fremme helse og søke å forebygge sykdom,
skade og sosiale problemer. Dette skal blant annet skje ved opplysning,
råd og veiledning. Konkrete tilbud er blant annet:
• Helsekonsultasjoner
• Samtaler
• Smittevern
• Prevensjonsveiledning
• Råd og veiledning

Målgruppen er ungdom i alderen 13-24 år.

Hvordan komme i kontakt med oss?

Ungdom har åpningstid på onsdager fra kl. 14.00-18.30.
Telefon i åpningstiden: 406 22 473
I sommerferien kontaktes sentralbordet på 78 45 53 26
E-post: Postmottak.BarnogUnge@alta.kommune.no

 

Barneverntjenesten i Alta er vertskommune for Kvænangen og Loppa. De som jobber i barneverntjenesten i Alta har helse- og sosialfaglig utdannelse og noen har pedagogisk utdanning. Flere har ulike tilleggsutdanninger og kurs innenfor relasjoner og tilknytning, samtalemetodikk, juss, veiledning, traumebevissthet, vold, familieterapi, atferd, samspill, nettverksarbeid og pedagogisk ledelse. Alle som jobber i barneverntjenesten har taushetsplikt.

Barneverntjenesten skal fremme en trygg barndom og gode oppvekstsvilkår. Vi jobber tett med foreldre og barn, samt øvrig hjelpeapparat. Målsetningen er å hjelpe barn, ungdom og foreldre med riktig hjelp til rett tid. Barnet, ungdommen eller foreldre kan selv søke hjelp hos barneverntjenesten. Offentlige instanser og private personer kan melde bekymring digitalt via nasjonal meldingsportal.

For offentlige instanser: https://bekymringsmelding.fiks.ks.no/offentlig
For private personer: https://bekymringsmelding.fiks.ks.no/privat

Besøksadresse: Markveien 26, 9510 Alta.
Telefon sentralbord: 78 45 53 25

Ved akutt fare for liv og helse, ring nødnummer 113 (Ambulanse) eller 112 (Politi)
Barnevernets akuttnummer er åpen mellom kl 15.00 til kl 08.00: 45 39 69 08
Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 (gratis)

Alta krisesenter

Er du blitt utsatt for vold og trenger noen å snakke med?
Har du vært eller er du utsatt for vold/mishandling fra en partner, familie eller andre? Har du problemer med å avgjøre for deg selv hva det er som skjer? Ta kontakt med oss så kan vi sammen prøve å finne løsninger. Du bestemmer selv hva som skal skje, vi støtter deg i dine valg. Vi er her for å gå veien med deg, du er den som bestemmer veien videre. Om du er beboer eller dagbruker kan vi være behjelpelig med:
Hjelp til og komme ut av et voldelig forhold
Rettigheter ved, f.eks samlivsbrudd
Råd og veiledning vedrørende din situasjon
Individuelle samtaler
Sette ord på voldshandlinger
Hjelp til å bearbeide voldsopplevelsene
Hjelp til å komme i kontakt med offentlig hjelpeapparat
Hjelp til å komme i kontakt med advokat
Hjelp til å kontakte politiet dersom behov for bistand, for eksempel ved henting av eiendeler i hjemmet
Praktisk bistand
Hjelp til å etablere seg på nytt

Innholdet i samtalene kan være råd/veiledning, informasjon, kartlegging av situasjonen, bistå i å finne løsninger, bearbeiding.
Du kan være anonym.
Har du behov for tolk ordner vi dette.
Alle på krisesenteret har taushetsplikt.
Alle våre tjenester er gratis.

Alta krisesenter, Postboks 2035, 9507 Alta

Besøksadresse: Øvreveien 67/69

Telefon: 47855469

Epost: post@altakrise.no

https://altakrise.no/

NKS veiledningssenter for pårørende i Nord Norge er et tilbud for alle som har noen de er glad i som sliter med rus og/eller psykiske lidelser.

NKS veiledningssenter for pårørende i Nord Norge er en ideell organisasjon som eies av Norske Kvinners Sanitetsforening.
Senteret er et samtaletilbud for pårørende i alle aldersgrupper og som har noen de er glad i som sliter med rus og/eller psykiske lidelser.
Senteret har to avdelingskontor, i Alta og Bodø, og gir et tilbud for pårørende over hele landsdelen. Vi har jevnlige dager med satelittkontor i Hammerfest og Tromsø.
Å være i relasjon til noen som sliter med rus eller psykiske lidelser kan være utfordrende og påvirke hverdagen.
Senteret tilbyr:
* Fagfolk med stort engasjement og bred erfaring
* Samtaler i rolige og trygge omgivelser
* Veiledning på telefon, individuelt eller i samtale i par/familie/grupper
* Informasjon, undervisning, mestringskurs og foredrag
* Samarbeid med ulike hjelpeinstanser
* Oppfølging av barn og unge; både individuelt og i grupper
Tilbudene våre er gratis og livssynsnøytralt. Vi har taushetsplikt og du trenger ingen henvisning
Hvem er vi?
Våre ansatte har helsefaglig/sosialfaglig/politifaglig utdanning med etter/videreutdanninger. Alle ansatte har instruktørutdanning i DU (mestringskurs for ungdom).
Kontaktinformasjon:
Alta:
Telefon: 95 72 32 62
E-post: post.nnorge@veiledningssenter.no

Tilbud om å snakke med helsesykepleier. Mulighet for målinger vekt, lengde og hodeomkrets. Ta kontakt med helsestasjon for timebestilling.

 

«Snakk med oss» et tverrfaglig tilbud for foresatte og foreldre hver tirsdag kl 14.00 – 15.00. Her kan du snakke med fagpersoner fra Barn- og ungetjenesten.

Besøksadresse: Parksenteret 2. etg inngang rett ved rulletrappa

 

Kom.Inn! og Kom.Inn Tweens

På Kom.inn! er vi sosiale og koser oss sammen, treffer venner og blir kjent med nye.

ALLE barn/ungdom i alderen 9-19 år er velkomne!

Kom.Inn har: Biljard, fotballspill, bordtennis, brettspill, playstation og forskjellige formingsaktiviteter. Enkelte dager lager vi mat sammen!

Verdier: glede, trygghet, omsorg og fellesskap!

Aldersgrense:

9-12 år enkelte dager

13-19 år andre dager.

Se Kom.Inn på Facebook for mer informasjon.

Visjon: «ungdom skal føle seg elsket og uerstattelige av både Gud og mennesker og vi ønsker å være et sted der ungdom kan oppleve nettopp det.»

Hvor: I underetasjen på Nordlyskatedralen er Kom.Inn! til vanlig, men vi drar også ut og opplever andre tilbud i Alta.

Kontaktinformasjon:

Cecilie Småvik-Jensen, diakonimedarbeider

Tlf: 95 15 12 36

Epost: cecilie@alta.kirken.no

 

Magnhild Nerheim Andersen, diakon

Tlf: 47 87 99 14

Epost: magnhild@alta.kirken.no

Konfliktrådet i Finnmark har avdeling i Alta

Løkkeveien 43 (DNB-bygget)

9510 ALTA

Informasjon om konfliktrådet:

Konfliktrådet er et tilbud til alle, uavhengig av alder. Tjenesten er gratis og tilbys over hele landet.

Konfliktrådet behandler både straffbare forhold og sivile konflikter. I straffesaker er mekling et viktig alternativ til tradisjonelle straffereaksjoner – og den eneste reaksjonsformen som legger til rette for at offer/klager/fornærmede og gjerningsperson kan møtes sammen med en upartisk mekler.

Flesteparten av de ca. 7-8000 sakene som årlig oversendes konfliktrådet kommer fra politiet, men tendensen er at også flere privatpersoner henvender seg for å få bistand. Eksempler på type saker i konfliktrådet er lovbrudd som skadeverk, trusler, innbrudd, mobbing, tyverier – og sivile konflikter som gjelder naboer, familie, husleie eller arbeidsplassen.

MELDE INN SAK TIL KONFLIKTRÅDET FINNMARK

Har du en sak du ønsker å melde inn direkte kan du gjøre det på vår nettside www.konfliktraadet.no via «knappen» Meld inn en sak til konfliktrådet.

Eller du kan ta kontakt via post.finnmark@konfliktraadet.no evt. telefon 78 78 01 00, for eksempel om du ønsker å drøfte om saken din vil egne seg for konfliktrådsbehandling. Om du velger å sende en e-post er det viktig at den ikke inneholder personsensitiv informasjon.

Konfliktrådsleder: Anita Sommer tlf. 941 343 42

Skolehelsetjenesten er ute blant barn og unge på alle skoler i kommunen. Tilstedeværelse av skolehelsetjenesten er 1-4 dager pr. uke. Hvilken skolehelsesykepleier som er knyttet til den enkelte skole kan du finne på skolens hjemmeside.

Kontaktinformasjon kan du finne her: https://www.alta.kommune.no/skoler-i-kommunen.545536.no.html